Asiakasrekisterin tietosuojaseloste


1 . Rekisterinpitäjä

​Unilu Oy / Dycos

Itälahdenkatu 22 B

00210 Helsinki

Puh. 0400 804 224
y-tunnus 2793295-9


2. Rekisterin yhteyshenkilö

Ville Hacklin

ville@unilu.fi

Puh. 0400 804 224

​​

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu ja/tai asiakassuhde tai mahdollisen sopimuksen täytäntöönpano.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

- Tuotteiden ja palveluiden toimitus, mahdollisten käyttäjien hallinta sekä         asiakassuhteiden hoito
- Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

- Asiakaspalvelun ja asiakasviestintä

- Asiakaslupausten ja sopimusten mukaisten asioiden täyttäminen
- Asiakkaan  analysointi ja profilointi,
- Sähköinen markkinointi ja toimituksen tilaaminen
- Mainonnan kohdentaminen yhtiön omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen ja markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

5. Käsiteltävät tiedot

- Perustiedot kuten nimi, sähköposti tai muu yksilöivä tunniste

- Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot,
- Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot,

- Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, sähköpostikirjeenvaihto
-Mahdollisiin tapahtumiin (koulutukset) osallistuvien tiedot
- Mahdolliset suoramarkkinointikiellot tai- suostumukset
- Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Verkkosivuilla vierailevilta kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja käyttäjästä (esim. kielivalinta, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle, ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta, IP-osoite) suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot.

6. Saadut tiedot

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7.  Tietojen luovutus ja siirto

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, joiden suojaamille palvelimille henkilötiedot tallennetaan. Huolehdimme alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimuksen sekä varmistamme että alihankkijoillamme on vastaavat sopimukset omien alihankkijoiden kanssa.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön on oikeutettu vain Ville Hacklin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat turvallisissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kun henkilötietoa rekisterissä omaava henkilö pyytää henkilötietojensa poistoa.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

​Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.